#682. EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 50 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s chỉ gồm các ký tự Latinh in hoa và in thường (‘A’, …, ’Z’ và ‘a’,…,’z’). Hãy tìm cách thêm ít ký tự nhất vào cuối xâu để được xâu đối xứng.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s .

Dữ liệu ra:

  • Xâu ký tự đối xứng sau khi đã thêm ít nhất các ký tự vào cuối xâu s .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
xyz
Dữ liệu ra:
xyzyx

Giới hạn:

  • 1 ≤ |s| ≤ 5\times 10^5 .