#680. SUBSTR – Khớp xâu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 100 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai xâu ký tự s t có độ dài lần lượt là n m\ (m ≤ n) . Xâu t được gọi là xuất hiện (khớp) tại vị trí i của xâu s nếu t = s[i..(i + m – 1)] (hay s[i] = t[1], ..., s[i + m – 1] = t[m] ).

Bạn được cho hai xâu ký tự s t chỉ gồm các chữ cái Latinh thường (‘a’, …, ’z’). hãy liệt kê tất cả các vị trí trên xâu s mà xâu t xuất hiện.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa xâu s ;
  • Dòng thứ hai chứa xâu t .

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng các vị trí xuất hiện của xâu t trong xâu s (chỉ số của ký tự đầu tiên trong xâu là 1 , các vị trí được liệt kê theo thứ tự tăng dần, hai số liên tiếp được ghi cách nhau một dấu cách).

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
abababa
ba
Dữ liệu ra:
2 4 6

Giới hạn:

  • 1 ≤ |s|, |t| ≤ 10^6; |t| ≤ |s| .