Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 57 221 25.79%
680 SUBSTR – Khớp xâu 69 234 29.49%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 95 15.79%