Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
680 SUBSTR – Khớp xâu 87 270 32.22%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%