Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 60 248 24.19%
680 SUBSTR – Khớp xâu 96 281 34.16%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 16 96 16.67%