Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 34 158 21.52%
680 SUBSTR – Khớp xâu 52 183 28.42%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 24 54.17%