#582. JEWELS - Chuỗi ngọc

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2019 – 2020

Phú ông có rất nhiều ngọc quý, các hạt ngọc được chia làm 26 loại khác nhau được đại diện bởi 26 ký tự la-tin thường (từ a đến z). Phú ông đem kết các hạt ngọc thành những vòng ngọc, mỗi vòng có N hạt ngọc.

Một hôm, Phú ông đem các vòng ngọc của mình ra để đổi lấy quạt mo của Bờm. Phú ông đưa cho Bờm một vòng ngọc làm mẫu được biểu diễn bởi một xâu ký tự S độ dài N K chuỗi ngọc đánh số từ 1 đến K , chuỗi ngọc thứ i Phú ông đã cắt ra từ 1 vòng ngọc ở một vị trí nào đó và được biểu diễn bởi xâu ký tự S_i . Phú ông sẽ cho Bờm các chuỗi ngọc nếu Bờm tìm được đúng những chuỗi ngọc được cắt ra từ vòng ngọc giống với vòng ngọc mẫu S .

Yêu cầu: Cho biết N,K , chuỗi ký tự S K chuỗi ký tự S_1,S_2,…,S_K . Hãy giúp Bờm tìm xem trong các chuỗi ngọc S_1,S_2,…,S_K , chuỗi nào được cắt ra từ vòng ngọc giống với mẫu S .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương N,K được ghi cách nhau một dấu cách;
  • Dòng thứ hai chứa chuỗi ký tự S ;
  • K dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa chuỗi ký tự S_i .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra K dòng, dòng thứ i YES nếu chuỗi ngọc thứ i được cắt ra từ vòng ngọc giống với mẫu S , ngược lại ghi ra NO.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 4
abcde
abcde
bcdea
cbaed
cdeab
Dữ liệu ra:
YES
YES
NO
YES

Giới hạn:

  • 70\% số điểm của bài có 1≤N≤500;1≤K≤10 ;
  • 30\% số điểm còn lại có 500<N≤10^5;1≤K≤10 .