Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 79 249 31.73%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%