Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 89 275 32.36%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%