Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 273 32.23%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 14 22 63.64%