Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%