Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 96 282 34.04%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 16 96 16.67%