Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
680 SUBSTR – Khớp xâu 86 265 32.45%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 22 113 19.47%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 44 203 21.67%