Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 125 18.40%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%