Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 39 191 20.42%
680 SUBSTR – Khớp xâu 79 249 31.73%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 16 105 15.24%