Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 273 32.23%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 255 19.22%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 153 30.07%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 12 36 33.33%