Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 65 280 23.21%
680 SUBSTR – Khớp xâu 97 283 34.28%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 16 96 16.67%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 21 89 23.60%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 51 214 23.83%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 132 34.85%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%