#1042. BASESTR - Xâu cơ sở

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: VOI Training Camp 3H (Ngày 02/11/2016 Am)

Lũy thừa nguyên bậc n của một xâu là việc lặp lại liên tiếp n lần xâu đó. Ví dụ (abc)^3 = abcabcabc .

Xâu cơ sở của hai xâu S T là xâu q có độ dài lớn nhất sao cho S = q^i T = q^j\ (i,j∈N)

Yêu cầu: Cho hai xâu khác rỗng S T có độ dài không quá 10^6 và chỉ chứa các ký tự latinh thường. Hãy xác định xâu cơ sở của S T . Nếu không tồn tại xâu cơ sở thì đưa ra NO.

Dữ liệu vào:

  • Dòng thứ nhất chứa xâu S .
  • Dòng thứ hai chứa xâu T .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra xâu q nếu tìm được, ngược lại ghi ra NO.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
aaa
aa
Dữ liệu ra:
a