Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 15 32 46.88%
680 SUBSTR – Khớp xâu 88 274 32.12%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%