Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#125789 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 28 ms 1360 K C++ 17 / 2 K sonprott123 2023-03-09 9:46:10
#8570 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 30 ms 2284 K C++ 17 / 989 B Phạm Thế Phong 2020-09-14 8:02:03
#8571 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 31 ms 2376 K C++ 17 / 827 B Trùm CUỐI 2020-09-14 8:03:37
#66061 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 31 ms 2528 K C++ 11 / 745 B Nguyễn Thu Hà 2021-12-23 7:11:16
#8573 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 32 ms 2428 K C++ 14 / 789 B Hà Hoàng Hiệp 2020-09-14 8:36:32
#143030 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 33 ms 1468 K C++ 17 / 1023 B buon_choi96 2023-07-17 10:37:48
#133947 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 34 ms 2360 K C++ 14 / 803 B gnhmhp 2023-04-18 9:23:22
#76853 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 35 ms 2384 K C++ 17 / 962 B hihihi1 2022-03-09 0:15:42
#29331 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 37 ms 6268 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-03-03 12:26:12
#65998 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 37 ms 2412 K C++ 17 / 849 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-12-23 2:04:45
#102998 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 37 ms 1492 K C++ 17 / 700 B Trần Thịnh 2022-11-19 13:29:35
#36844 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 38 ms 6260 K C++ / 733 B kientrau 2021-05-12 15:02:34
#75565 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 38 ms 2400 K C++ 11 / 1016 B Xuân 2022-02-25 14:21:22
#49620 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 39 ms 2384 K C++ 14 / 894 B always tle 2021-10-02 5:45:17
#135472 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 39 ms 16808 K C++ 17 / 647 B Ng Duy Anh 2023-04-26 8:40:36
#135470 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 39 ms 16824 K C++ 17 / 707 B Phạm Thanh Lam 2023-04-26 8:40:29
#135481 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 40 ms 16724 K C++ 17 / 711 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-04-26 8:41:57
#135476 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 41 ms 16792 K C++ 17 / 707 B Ninh Anh Vũ 2023-04-26 8:40:50
#67827 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 42 ms 16776 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-04 7:36:31
#135483 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 42 ms 16788 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Quốc Việt 2023-04-26 8:42:15
#134250 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 46 ms 16824 K C++ 17 / 1 K Kiệt Lặc 2023-04-19 11:48:26
#141890 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 48 ms 16788 K C++ 17 / 969 B L H D 2023-07-05 17:17:36
#139826 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 50 ms 16824 K C++ 17 / 819 B hongha 2023-06-04 14:20:32
#149198 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 59 ms 9100 K C++ 11 (NOI) / 809 B monley k 2023-09-15 8:49:19
#41438 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 63 ms 5276 K C++ 14 / 2 K Do Xuan Hoang 2021-07-06 3:57:43
#42146 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 81 ms 16640 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2021-07-11 8:00:08
#135629 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 82 ms 16928 K C++ 17 / 1 K Kripperz 2023-04-26 16:36:24
#114499 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 101 ms 1468 K C++ 17 / 1 K Bùi Thành Long 2023-01-04 5:56:10
#148971 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 104 ms 16824 K C++ / 709 B phandangminhkh40a 2023-09-14 8:39:10
#149193 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 107 ms 16780 K C++ 14 / 526 B Nguyễn ĐÌnh Tuấn 2023-09-15 6:57:44
#135490 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 109 ms 16936 K C++ 17 / 500 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-04-26 8:45:03
#95604 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 111 ms 16764 K C++ 11 / 1 K Phan Thien Hue 2022-10-19 0:03:42
#89105 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 112 ms 9108 K C++ / 514 B thành moi 2022-08-14 13:42:48
#135469 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 115 ms 16760 K C++ / 925 B Trần Đăng Khoa 2023-04-26 8:40:23
#45857 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 116 ms 16716 K C++ 17 / 1 K Tạ Quang Kiên 2021-08-28 16:51:59
#77146 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 117 ms 16704 K C++ / 1011 B Thu Tran 2022-03-12 3:44:12
#135484 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 117 ms 17008 K C++ 17 / 810 B Đặng Huyền Trân 2023-04-26 8:42:25
#140207 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 120 ms 16728 K C++ / 808 B Phùng Tuấn Tú 2023-06-08 6:57:20
#92566 #680. SUBSTR – Khớp xâu Accepted 100 164 ms 1432 K C++ 14 / 402 B asfafasf252 2022-09-28 3:21:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: