Tên đăng nhập

oth

Họ và tên

oth

Email

oth

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 8:21:25

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500