#5064. SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy n số nguyên dương a_1, a_2, \ldots, a_n . Hãy tính tổng ước chung lớn nhất của tất cả các cặp 2 số của dãy trên.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (2\le n\le 1000) ;
  • Dòng sau chưa n số nguyên dương a_1, a_2, \ldots, a_n\ (1\le a_i\le 10^9) ;

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

3
1 2 3

Kết quả:

3