#5061. DELCHAR - Xóa ký tự

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu s có độ dài n\ (2\le n\le 1000) chỉ gồm các chữ cái la tin in HOA. Hãy xóa đi tất cả các chữ cái có mã lớn nhất của xâu s .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu kết quả (xâu kết quả luôn khác rỗng).

Ví dụ:

Dữ liệu:

ABCACBA

Kết quả:

ABABA