#636. MAXDIFF

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 8

Cho một dãy số nguyên a gồm n phần tử. Các phần tử trong dãy được sắp xếp theo trình tự tăng dần, tức là a_i ≤ a_{i+1} với mọi 1 ≤ i < n .

Ta định nghĩa độ đẹp của dãy a là khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử liên tiếp bất kì trong dãy. Nói cách khác, độ đẹp của dãy a là giá trị a_i − a_{i−1} lớn nhất với mọi 2 ≤ i ≤ n .

Hãy xóa một phần tử bất kì trong dãy a sao cho độ đẹp của dãy nhận được là lớn nhất có thể.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên n\ (3 ≤ n ≤ 1000) - số phần tử trong dãy;
  • Dòng thứ hai gồm n số nguyên a_1, a_2, . . . , a_n\ (1 ≤ a_i ≤ 10^9) - số phần tử trong dãy.

Dữ liệu ra:

  • In ra độ đẹp lớn nhất của dãy a sau khi xóa đi một phần tử bất kì.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
2 4 5 6

Dữ liệu ra:

3
Dữ liệu vào:
5
1 2 2 3 4

Dữ liệu ra:

2
Dữ liệu vào:
5
1 1 1 1 1

Dữ liệu ra:

0
Giải thích:
  • Với ví dụ thứ nhất, ta sẽ xóa đi phần tử thứ 2 trong dãy a . Dãy sau khi xóa là [2, 5, 6] và có độ đẹp là 3 .
  • Với ví dụ thứ hai, ta sẽ xóa đi phần tử thứ 4 trong dãy a . Dãy sau khi xóa là [1, 2, 2, 4] và có độ đẹp là 2 .
  • Với ví dụ thứ ba, dù xóa đi phần tử nào thì độ đẹp của dãy thu được cũng đều bằng 0 .