Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#33660 #636. MAXDIFF Accepted 100 21 ms 320 K Pascal / 299 B Lâm Khánh An 2021-04-03 3:06:37
#120564 #636. MAXDIFF Accepted 100 22 ms 380 K C++ 17 / 369 B Phan Trung Hữu 2023-02-13 13:18:16
#4535 #636. MAXDIFF Accepted 100 23 ms 384 K C++ / 517 B Phạm Thế Phong 2020-03-08 14:15:48
#20043 #636. MAXDIFF Accepted 100 23 ms 388 K C++ 14 / 376 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-09 16:22:46
#33658 #636. MAXDIFF Accepted 100 23 ms 360 K Pascal / 278 B Khuyen Tran 2021-04-03 3:06:03
#60184 #636. MAXDIFF Accepted 100 23 ms 352 K C++ / 357 B Zemek Filip 2021-11-30 13:02:18
#97518 #636. MAXDIFF Accepted 100 23 ms 376 K C++ 17 / 272 B Tran Cong Toan 2022-11-01 3:45:11
#138055 #636. MAXDIFF Accepted 100 24 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 371 B Fan Arsenal 2023-05-13 9:28:31
#84379 #636. MAXDIFF Accepted 100 25 ms 384 K C++ / 340 B hm123 2022-05-22 5:26:51
#49297 #636. MAXDIFF Accepted 100 25 ms 380 K C++ / 295 B Nguyễn Quang Đức 2021-09-29 2:19:18
#139421 #636. MAXDIFF Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 442 B minhtien 2023-05-26 11:03:49
#27784 #636. MAXDIFF Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 4 K iwannabetheguy 2021-02-18 2:35:53
#97569 #636. MAXDIFF Accepted 100 26 ms 388 K C++ 17 / 480 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-01 5:14:36
#5005 #636. MAXDIFF Accepted 100 27 ms 384 K C++ 17 / 296 B Lemon Garden 2020-03-24 1:37:50
#97340 #636. MAXDIFF Accepted 100 27 ms 388 K C++ 14 / 842 B Nguyễn Thái Văn 2022-10-31 13:59:50
#125748 #636. MAXDIFF Accepted 100 28 ms 360 K C++ 17 / 354 B TKduybich 2023-03-09 1:22:13
#139663 #636. MAXDIFF Accepted 100 28 ms 384 K C++ 17 / 479 B Lê Hồng Phúc 2023-05-30 1:22:11
#97513 #636. MAXDIFF Accepted 100 28 ms 384 K C++ 14 / 611 B Lâm Duy Bảo 2022-11-01 3:32:09
#4952 #636. MAXDIFF Accepted 100 29 ms 356 K C++ 14 / 267 B Trùm CUỐI 2020-03-22 9:51:03
#97391 #636. MAXDIFF Accepted 100 29 ms 356 K C++ / 398 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-10-31 14:47:45
#97705 #636. MAXDIFF Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 458 B Nguyễn Nam Hy 2022-11-01 10:31:51
#75779 #636. MAXDIFF Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 563 B hihihi1 2022-02-26 13:43:28
#98991 #636. MAXDIFF Accepted 100 30 ms 356 K C++ / 292 B Đình Hòa 2022-11-06 9:14:16
#97436 #636. MAXDIFF Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 658 B tquan2710 2022-10-31 20:23:59
#97479 #636. MAXDIFF Accepted 100 30 ms 388 K C++ 17 / 464 B tinozg 2022-11-01 2:21:07
#98201 #636. MAXDIFF Accepted 100 30 ms 348 K C++ 14 / 630 B truong 2022-11-03 8:43:44
#72330 #636. MAXDIFF Accepted 100 31 ms 380 K C++ 17 / 389 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:40:05
#97508 #636. MAXDIFF Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 390 B 23daleyyy 2022-11-01 3:21:20
#97363 #636. MAXDIFF Accepted 100 31 ms 356 K C++ 17 / 312 B Vũ Đức Triệu 2022-10-31 14:25:40
#139656 #636. MAXDIFF Accepted 100 31 ms 380 K C++ 17 / 657 B le chi huy 2023-05-29 15:30:01
#97546 #636. MAXDIFF Accepted 100 32 ms 508 K C++ 17 / 579 B Nguyễn Minh Quang 2022-11-01 4:20:35
#97827 #636. MAXDIFF Accepted 100 32 ms 360 K C++ / 537 B Hồ Văn Đằng 2022-11-02 2:01:26
#38806 #636. MAXDIFF Accepted 100 33 ms 464 K C++ / 881 B always tle 2021-06-12 5:09:27
#97362 #636. MAXDIFF Accepted 100 33 ms 400 K C++ 17 / 4 K Võ Thành Nguyễn 2022-10-31 14:25:28
#81449 #636. MAXDIFF Accepted 100 34 ms 356 K C++ / 384 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 11:52:16
#97497 #636. MAXDIFF Accepted 100 36 ms 488 K C++ 17 / 1004 B Le huu huy 2022-11-01 2:51:09
#132724 #636. MAXDIFF Accepted 100 37 ms 448 K C++ / 596 B yofwyst 2023-04-12 14:12:28
#97472 #636. MAXDIFF Accepted 100 38 ms 352 K C++ / 288 B lambiengquo 2022-11-01 2:11:17
#33563 #636. MAXDIFF Accepted 100 39 ms 428 K C++ 14 / 487 B Nguyen An 2021-04-02 7:49:36
#60217 #636. MAXDIFF Accepted 100 39 ms 384 K C++ / 640 B khangranhcon 2021-11-30 14:14:24
#40035 #636. MAXDIFF Accepted 100 42 ms 356 K C++ / 461 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-28 1:22:31
#5603 #636. MAXDIFF Accepted 100 384 ms 21200 K Python 3 / 139 B Takce 2020-04-10 14:45:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: