Tên đăng nhập

23daleyyy

Họ và tên

23daleyyy

Email

thien

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-29 6:32:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500