#443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử a_1, a_2, …, a_N . Một dãy con đơn điệu tăng của dãy trên là dãy a_{i_1}, a_{i_2}, …, a_{i_k} sao cho: i_1 < i_2 < … < i_k a_{i_1} < a_{i_2} < … < a_{i_k} . Hãy tìm một dãy con tăng của dãy a_1, a_2, …, a_N có nhiều phần tử nhất (dài nhât)?

Dữ liệu vào:

  • Chứa số nguyên N ;
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương a_1, a_2, …, a_N , mỗi số cách nhau bởi một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi ra số phần tử của dãy con tăng dài nhất của dãy a_1, a_2, …, a_N
  • Dòng thứ hai ghi ra một dãy con tăng dài nhất của dãy a_1, a_2, …, a_N . Nếu có nhiều dãy con tăng có cùng số phần tử (nhiều nhất) thì ghi ra một dãy bất kỳ.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
1 2 5 4 6 2

Dữ liệu ra:

4
1 2 4 6
Giải thích:
  • Dãy con tăng dài nhất là dãy 1, 2, 4, 6 độ dài dãy này là 4 .

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 1000, -10^9 ≤ a_i ≤ 10^9 .