Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#60955 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 20 ms 356 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-12-03 16:36:58
#32923 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 24 ms 256 K Pascal / 630 B Lâm Khánh An 2021-03-27 4:51:27
#105568 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 24 ms 512 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Thái Văn 2022-11-27 10:24:03
#32703 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 26 ms 260 K Pascal / 630 B Khuyen Tran 2021-03-26 3:37:25
#8572 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 28 ms 384 K C++ 14 / 912 B zero 2020-09-14 8:30:20
#9863 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 28 ms 412 K C++ 14 / 888 B always tle 2020-10-14 19:24:52
#102914 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 28 ms 384 K C++ / 679 B Đặng Phước Đức 2022-11-19 1:24:50
#125552 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 28 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 746 B Khangg 2024-01-19 1:19:25
#39046 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 29 ms 352 K C++ 14 / 917 B Trần Bình 2021-06-16 15:55:24
#78093 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 29 ms 468 K C++ / 885 B ththw 2022-03-20 2:18:24
#95722 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 / 796 B Trần Huy Hoàng 2022-10-20 1:08:30
#97929 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 622 B Vũ Đức Triệu 2022-11-02 13:00:30
#102910 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 29 ms 364 K C++ / 705 B Phạm Thị Thái An 2022-11-19 1:13:52
#65563 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 488 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-20 13:22:08
#51560 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 388 K C++ / 655 B Onii Chan 2021-10-16 12:53:29
#65588 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 380 K C++ 17 / 662 B Ta Minh Kien 2021-12-20 15:22:35
#99276 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 360 K C++ 17 (Clang) / 2 K Thu Tran 2022-11-08 7:54:14
#66752 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 424 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-29 8:36:27
#65402 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 340 K C++ 17 / 948 B stving556 2021-12-19 10:14:52
#92698 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 384 K C++ 11 / 749 B thipu 2022-09-29 8:38:11
#98115 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 388 K C++ 14 / 962 B Lâm Duy Bảo 2022-11-03 4:57:31
#102287 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 388 K C++ 14 / 520 B Nguyễn Khải Hoàn 2022-11-16 7:47:56
#103997 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 408 K C++ 17 / 1 K HTL 2022-11-23 4:32:49
#123291 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 30 ms 400 K C++ 17 / 1 K npl 2024-01-09 23:00:24
#96494 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 3 K meow 2022-10-23 3:45:36
#96470 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 31 ms 368 K C++ 17 / 893 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-23 1:25:58
#102290 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 31 ms 428 K C++ / 704 B Huỳnh Vĩnh An 2022-11-16 8:05:49
#102909 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 31 ms 484 K C++ 17 / 882 B Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2022-11-19 1:00:09
#65473 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 32 ms 388 K C++ 17 / 852 B Trần Phong 2021-12-20 2:52:57
#73258 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 32 ms 380 K C++ 17 / 1 K ELVIN HAMMOND 2022-02-15 0:59:55
#94236 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 32 ms 404 K C++ / 942 B Xuân 2022-10-12 20:40:34
#98533 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 32 ms 392 K C++ 17 (Clang) / 888 B Nguyễn Nam Hy 2022-11-04 7:40:22
#102271 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 32 ms 388 K C++ 17 / 2 K Dương Tấn Khôi 2022-11-16 4:08:47
#102920 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 32 ms 496 K C++ / 534 B Viet An 2022-11-19 1:26:39
#65569 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 33 ms 420 K C++ 17 / 547 B Nguyễn Minh Đức 2021-12-20 13:46:06
#53091 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 33 ms 380 K C++ 17 / 872 B hihihi1 2021-10-24 12:13:57
#98517 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 33 ms 484 K C++ 17 / 2 K Le huu huy 2022-11-04 4:06:08
#102922 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 33 ms 488 K C++ / 748 B Nguyễn Thị Ái Trâm 2022-11-19 1:32:39
#7665 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 34 ms 384 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-06-19 17:14:04
#7042 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 34 ms 388 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-05-06 9:31:24
#7044 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 34 ms 480 K C++ 17 / 780 B Hà Hoàng Hiệp 2020-05-06 9:38:10
#73248 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 34 ms 256 K Pascal / 1004 B Tran Anh Quan 2022-02-15 0:53:42
#95755 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 34 ms 404 K C++ 17 / 632 B ntnq 2022-10-20 1:23:06
#98794 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 34 ms 388 K C++ 17 (Clang) / 937 B 23daleyyy 2022-11-05 2:08:16
#97994 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 4 K Võ Thành Nguyễn 2022-11-02 15:04:31
#90113 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 35 ms 340 K C++ / 1 K Nguyễn Gia Bảo 2022-08-25 8:20:30
#98015 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 751 B Hồ Vũ Thanh Bình 2022-11-02 15:58:34
#102276 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 35 ms 388 K C++ / 1 K Trần Văn Nguyên 2022-11-16 7:20:35
#7041 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 36 ms 360 K C++ 14 / 906 B Trùm CUỐI 2020-05-06 9:28:11
#34433 #443. DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 Accepted 100 36 ms 404 K C++ 17 / 800 B Tạ Thu Hà 2021-04-13 16:55:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: