Tên đăng nhập

20120437

Họ và tên

Trần Bình

Email

binhtn1k35@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-16 14:46:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500