Tên đăng nhập

phongggno3

Họ và tên

Trần Phong

Chữ ký cá nhân

Nice to meet you, from Móng Cái City with love <3

Đăng ký lúc

2021-07-11 14:05:30

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500