#461. DIGIT5 - Số chữ số 5

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên dương M, N . Hãy cho biết để biểu diễn các số trong phạm vi từ M đến N trong hệ đếm thập phân ta cần sử dụng bao nhiêu chữ số 5.

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương M, N (1 ≤ M≤N≤10^9; N - M≤10^5) .

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là số chữ số 5 được dùng để biểu diễn các số trong phạm vi từ M đến N .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 20
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
50 60
Dữ liệu ra:
11