#337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một số nguyên dương được gọi là số PALINDROM nếu khi viết các chữ số của nó (trong hệ thập phân) theo thứ tự ngược lại ta vẫn được chính số đó. Cho hai số nguyên dương l, r , đếm xem có bao nhiêu số PALINDROM trong đoạn [l, r] .

Dữ liệu vào:

  • Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương l, r cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi cặp số l, r , in ra trên một dòng số số PALINDROM trong đoạn [l, r] .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1 10
11 30
Dữ liệu ra:
9
2

Giới hạn:

  • Có không quá 10^3 dòng (tests), 1≤l≤r≤10^{15},r-l≤10^5