Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
1.in 1.out
2.in 2.out
3.in 3.out
4.in 4.out
5.in 5.out
6.in 6.out
7.in 7.out
8.in 8.out
9.in 9.out
10.in 10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 15 K
1.in 11 B
1.out 4 B
10.in 27 K
10.out 2 K
2.in 16 B
2.out 5 B
3.in 20 B
3.out 7 B
4.in 16 B
4.out 5 B
5.in 20 B
5.out 7 B
6.in 54 B
6.out 12 B
7.in 70 B
7.out 14 B
8.in 88 B
8.out 16 B
9.in 104 B
9.out 18 B