Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#49854 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 15 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-10-04 12:15:49
#24702 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 18 ms 256 K Pascal / 1 K Nguyen An 2021-01-03 6:11:45
#104009 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 22 ms 388 K C++ 17 / 1 K hello1234 2022-11-23 9:22:40
#140326 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 25 ms 380 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-03-11 23:31:26
#79202 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 30 ms 384 K C++ 17 / 1 K TH? 2022-03-28 8:00:35
#43791 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 39 ms 352 K C++ 17 / 1 K Tạ Quang Kiên 2021-08-11 16:17:04
#116404 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 39 ms 356 K C++ 17 (Clang) / 3 K HoanggHiy 2023-01-26 8:08:08
#70857 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 317 ms 340 K C++ 11 / 2 K L H D 2022-01-27 8:19:25
#49977 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 370 ms 380 K C++ 11 / 386 B Onii Chan 2021-10-05 13:51:06
#154427 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 391 ms 468 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-06-13 17:47:13
#154426 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 397 ms 360 K C++ 14 / 526 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-06-13 17:38:46
#27982 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 401 ms 316 K C / 511 B Nguyen Huy Hoang 2021-02-19 7:40:00
#45033 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 464 ms 23144 K Python 3 / 843 B Pham Quoc Viet 2021-08-23 13:33:50
#65483 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 472 ms 368 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-20 4:16:14
#75950 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 476 ms 340 K C++ / 531 B Nguyen ha an 2022-02-27 14:52:29
#47763 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 487 ms 344 K C++ 11 / 490 B hihihi1 2021-09-14 11:39:07
#39035 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 490 ms 352 K C++ 14 / 1 K Vân Phong 2021-06-16 14:34:48
#64179 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 493 ms 480 K C++ 17 / 469 B Trần Phong 2021-12-17 2:20:33
#77191 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 528 ms 360 K C++ / 2 K Nguyễn Phúc Thọ 2022-03-12 16:13:11
#59977 #337. DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 Accepted 100 661 ms 380 K C++ 17 (Clang) / 520 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:20:58


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: