#239. KSEQ1 - Chia kẹo

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bill Gates có một trong những chuyến đi từ thiện của mình đến một ngôi làng ở Utopia. Ông có N gói kẹo và muốn phân phối một gói cho mỗi trẻ em trong K làng (mỗi gói có thể chứa số lượng khác nhau của các loại bánh kẹo). Để tránh một cuộc cãi nhau giữa các đứa trẻ, ông muốn chọn K trong N gói sao cho độ bất công được tối thiểu.

Giả sử K gói có (x_1, x_2, x_3, …, x_K) kẹo trong các gói, với x_i là số kẹo trong gói thứ i , cách xác định độ bất công là: Max(x_1,x_2,…,x_K)-Min(x_1,x_2,…,x_K) .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên là số nguyên dương N\ (2≤N≤10^5) ;
  • Dòng thứ 2 là số nguyên dương K\ (2≤K≤N) ;
  • N dòng sau là số kẹo trong N gói. Số kẹo ∈[0;10^9] .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7
3
10
100
300
200
1000
20
30
Dữ liệu ra:
20
Dữ liệu vào:
10
4
1
2
3
4
10
20
30
40
100
200
Dữ liệu ra:
3