#195. BEAUTIFUL - Đảo ngược số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên x , số đảo ngược của x (ký hiệu reversed(x) ) là số nguyên mà đảo ngược thứ tự các chữ số trong x .

Ví dụ:

  • reversed(123)=321 ;
  • reversed(21)=12 ;
  • reversed(120)=21 .

Số nguyên x được gọi là beautiful number nếu |x-reversed(x)| chia hết cho k .

Yêu cầu: Cho a,b,k . Hãy đếm số lượng số nguyên x\ (a≤x≤b) beautiful number.

Dữ liệu vào:

  • Ba số nguyên dương a,b,k\ (1≤a≤b≤2×10^6;1≤k≤2×10^9) .

Dữ liệu ra:

  • Số lượng số nguyên x\ (a≤x≤b) beautiful number.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
20  23  6
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
  • 2 số: 20 22 là số beautiful number.