#650. MOD

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 11

Cho một số nguyên N , bạn hãy tìm ba chữ số hàng trăm, chục, đơn vị của N .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N .

Dữ liệu ra:

  • In ra ba chữ số là kết quả bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1234
Dữ liệu ra:
234
Dữ liệu vào:
12
Dữ liệu ra:
012

Giới hạn:

  • 0 ≤ |N| ≤ 1000000 .