#490. STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bạn được cho một ngăn xếp rỗng và một số truy vấn với ngăn xếp này. Các truy vấn là những truy vấn cơ bản của ngăn xếp: Đẩy vào, lấy ra, in ra phần tử ở đỉnh, các truy vấn có dạng:

  • 1\ n: Đẩy số nguyên n vào ngăn xếp
  • 2: Loại bỏ phần tử ở đầu ngăn xếp (nếu ngăn xếp rỗng thì thao tác này không có hiệu lực)
  • 3: In ra phần tử ở đỉnh ngăn xếp (không lấy ra khỏi ngăn xếp, nếu ngăn xếp rỗng thì in ra Empty!)

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương T là số truy vấn;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn.

Dữ liệu ra:

  • Ứng với mỗi truy vấn loại 3 , in ra kết quả tương ứng trên một dòng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
1 15
1 20
2
3
2
3
Dữ liệu ra:
15
Empty!

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5; |n| ≤ 10^9 .