#183. GAME - Trò chơi quân sự

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cu Tí chơi một trò chơi quân sự như sau:

Bản đồ quân địch là một lưới ô vuông cỡ n×m . Khi Cu Tí bắn đạn pháo vào bản đồ quân sự thì đạn pháo sẽ phá hủy ô:

  • Đạn trúng vào trong ô;
  • Đạn trúng vào cạnh ô.

Cho biết Cu Tí phải bắn ít nhất bao nhiêu lần đạn pháo để phá hủy toàn bộ bản đồ quân sự.

Dữ liệu vào:

  • Hai số nguyên dương n,m\ (1≤n,m≤ 10^6) .

Dữ liệu ra:

  • Số lần bắn đạn pháo ít nhất của Cu Tí.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 2
Dữ liệu ra:
1