Tên đăng nhập

nguyenne

Họ và tên

nguyenne

Email

nguyenne.200507@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-03-21 14:53:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500