#498. QQUERY – Truy vấn với hàng đợi

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bạn được cho một hàng đợi rỗng và một số truy vấn với hàng đợi này. Các truy vấn là những truy vấn cơ bản của hàng đợi: Đẩy vào cuối hàng đợi, lấy ra ở đầu hàng đợi, in ra phần tử ở đầu hàng đợi, các truy vấn có dạng:

  • 1\ n: Đẩy số nguyên n vào cuối hàng đợi
  • 2: Loại bỏ phần tử ở đầu đầu hàng đợi (nếu hàng đợi rỗng thì thao tác này không có hiệu lực)
  • 3: In ra phần tử ở đầu hàng đợi (không lấy ra khỏi hàng đợi, nếu hàng đợi rỗng thì in ra Empty!)

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương T là số truy vấn;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn.

Dữ liệu ra:

  • Ứng với mỗi truy vấn loại 3 , in ra kết quả tương ứng trên một dòng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
8
1 5
1 7
1 6
2
3
2
2
3
Dữ liệu ra:
7
Empty!

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5; |n| ≤ 10^9 .