Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 41 78 52.56%