Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 49 86 56.98%