#496. STMASS – Khối lượng phân tử

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Hợp chất hữu cơ chỉ gồm các nguyên tố C, H, O có khối lượng nguyên tử lần lượt là 12, 1 16 .

Người ta viết công thức phân tử của hợp chất hữu cơ ở dạng "nén", ví dụ COOHHH là CO2H3 hay CH(CO2H)(CO2H)(CO2H) là CH(CO2H)3. Nếu ở dạng nén thì số lần lặp là một số 2 ≤ k ≤ 9 .

Cho công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ, hãy tính khối lượng phân tử của nó.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu ký tự biểu diễn công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.

Dữ liệu ra:

  • Gồm T dòng, mỗi dòng một số nguyên dương là khối lượng của hợp chất ở test tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
COOH
CH(CO2H)3
((CH)2(OH2H)(CHO))3
Dữ liệu ra:
45
148
222

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 1000 ; độ dài công thức của mỗi hóa chất không quá 1000 .