Tên đăng nhập

minh122k2q

Họ và tên

minh122k2queue

Email

tienminhnb999@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-13 18:08:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500