Tên đăng nhập

shiro

Họ và tên

Nguyễn Minh Đức

Email

minhducanhhuy@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-06-28 0:49:08

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500