#379. NUMTRANS - Ghép số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tèo và Tí chơi thân với nhau, biết Tí học rất giỏi môn Toán nên một hôm Tèo đố Tí bài toán:

Cho n số nguyên dương a_1, a_2, …, a_n . Hãy ghép các số đó lại với nhau để được số nguyên dương lớn nhất.

Ví dụ: Với 3 số 12 , 907 , 91 ta có 6 cách ghép được 6 số là: 1290791, 1291907, 9071291, 9079112, 9112907, 9190712 . Trong đó số lớn nhất là 9190712 .

Tất nhiên là bài toán này không thể làm khó Tí được nhưng vì còn bận học bài nên Tí muốn nhờ các bạn viết chương trình giải quyết bài toán trên.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a_1, a_2, …, a_n . Hai số liên tiếp cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra số nguyên dương lớn nhất ghép được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
12 907 91
Dữ liệu ra:
9190712

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 100; 1 ≤ a_i ≤ 10^5 .
  • Chú ý: 50\% số test có n ≤ 10 .