#209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một số nguyên dương n . Bạn hãy đếm số cách phân tích số n thành tổng hai số nguyên tố khác nhau u,v\ (u< v) .

Dữ liệu vào:

  • Số nguyên dương n\ (2≤n≤3×10^5) .

Dữ liệu ra:

  • Dòng đầu ghi một số nguyên k là số cách phân tích thỏa mãn điều kiện đề bài. Nếu không có cách phân tích ghi số 0 .
  • Trường hợp k>0, k dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số u_i,v_i\ (u_i< v_i) là cách phân tích thứ i theo yêu cầu: u_1< u_2<…< u_k .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
82
Dữ liệu ra:
4
3 79
11 71
23 59
29 53

Giải thích: Số 82 4 cách phân tích 82=3+79=11+71=23+59=29+53 . Cách phân tích 82=41+41 không được tính vì u=v .

Dữ liệu vào:
11
Dữ liệu ra:
0

Giải thích: Số 11 không phân tích được.