Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#63539 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 55 ms 576 K Pascal / 734 B Lê TrườngBB 2021-12-16 1:15:22
#73620 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 64 ms 604 K Pascal / 614 B Tran Anh Quan 2022-02-16 1:15:40
#41800 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 81 ms 896 K C++ 17 / 645 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-08 10:25:10
#61881 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 82 ms 1660 K C++ 11 / 949 B Trương Tuấn Tú 2021-12-09 14:17:15
#67931 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 91 ms 732 K C++ 17 / 615 B Nguễn Minh Nhật 2022-01-05 0:50:11
#69119 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 97 ms 892 K C++ 14 / 713 B hihihi1 2022-01-13 15:21:34
#51460 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 103 ms 764 K C++ / 509 B Onii Chan 2021-10-15 14:35:40
#65295 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 104 ms 764 K C++ / 2 K XuanThu 2021-12-18 16:14:46
#73636 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 109 ms 1660 K C++ 14 / 936 B minh2409 2022-02-16 1:39:33
#78655 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 109 ms 1476 K C++ 11 (Clang) / 1 K MathK27 2022-03-24 11:29:54
#108268 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 109 ms 896 K C++ 11 / 735 B toidicakhia 2022-12-06 8:54:36
#73826 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 110 ms 740 K C++ 11 / 964 B Xuân 2022-02-16 15:00:59
#96535 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 114 ms 1488 K C++ 17 / 698 B Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-23 8:32:26
#113790 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 115 ms 768 K C++ 17 / 843 B Nguyễn Việt Hùng 2023-01-01 14:21:36
#87528 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 117 ms 2912 K C++ 11 / 879 B Lê Nguyễn Hiếu An 2022-07-14 9:47:07
#120769 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 121 ms 5372 K C++ / 1 K Meow 2023-02-14 3:43:06
#86271 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 122 ms 892 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Minh Đức 2022-06-22 14:30:13
#135996 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 122 ms 1496 K C++ 11 / 627 B Nguyễn Huy 2023-04-29 15:09:22
#73587 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 130 ms 764 K C++ 17 / 744 B tranminhprvt01 2022-02-16 0:30:03
#73708 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 137 ms 1404 K C++ / 895 B lamphong 2022-02-16 7:18:39
#73590 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 145 ms 1476 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-16 0:31:45
#73635 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 161 ms 1604 K C++ / 580 B Ngo Thanh Trung 2022-02-16 1:39:18
#83876 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 166 ms 1680 K C++ 11 / 552 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-14 9:57:18
#21660 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 201 ms 492 K C++ 14 / 605 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-14 14:00:58
#30231 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 203 ms 384 K C++ / 603 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 9:36:52
#81639 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 214 ms 408 K C++ 17 / 653 B TH? 2022-04-13 15:56:28
#21956 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 215 ms 3332 K C++ 17 / 701 B Trần Khánh Linh 2020-12-16 7:42:05
#123144 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 217 ms 3324 K C++ 17 / 636 B R 2023-02-28 11:09:01
#21966 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 218 ms 3328 K C++ 17 / 550 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-16 7:44:17
#73612 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 218 ms 468 K C++ / 650 B vietvuive 2022-02-16 1:04:56
#22037 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 219 ms 3328 K C++ 17 / 548 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-16 8:05:10
#22041 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 221 ms 3328 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-16 8:07:27
#23714 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 222 ms 3328 K C++ 17 / 548 B Nguyễn Bình An 2020-12-21 3:24:21
#22038 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 222 ms 3328 K C++ / 466 B Bùi Tâm Đan 2020-12-16 8:06:51
#22018 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 222 ms 3328 K C++ 17 / 637 B Đặng Thái Sơn 2020-12-16 7:58:28
#22055 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 224 ms 3328 K C++ 17 / 636 B Chu Minh Quân 2020-12-16 8:13:39
#62086 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 226 ms 440 K C++ 17 / 443 B NMD 2021-12-10 14:07:43
#21323 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 228 ms 384 K C++ 17 / 643 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-12 9:16:57
#22087 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 228 ms 3388 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-16 8:20:46
#22045 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 228 ms 3328 K C++ 17 / 638 B Trần Trung Đức 2020-12-16 8:10:02
#22030 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 228 ms 3328 K C++ 17 / 636 B Tạ Thu Hà 2020-12-16 8:02:58
#27419 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 229 ms 1004 K C++ 11 / 457 B Trần Thái Toàn 2021-02-06 2:28:49
#40853 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 229 ms 448 K C++ / 395 B Bùi Ngọc Khánh 2021-07-01 17:02:48
#21985 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 230 ms 3328 K C++ 17 / 636 B Đoàn Công Chiến 2020-12-16 7:48:27
#22164 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 231 ms 3348 K C++ 17 / 604 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-16 13:43:31
#22088 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 231 ms 3328 K C++ 17 / 636 B Lê Minh Tâm 2020-12-16 8:20:47
#22078 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 233 ms 3328 K C++ 17 / 638 B Trần Quang Huy 2020-12-16 8:19:49
#43320 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 234 ms 448 K C++ / 595 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-08-06 3:49:35
#22012 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 239 ms 3328 K C++ 17 / 637 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-16 7:57:53
#21953 #209. NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố Accepted 100 240 ms 3328 K C++ 17 / 625 B Trùm CUỐI 2020-12-16 7:40:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: