Tên đăng nhập

truongsabboy2

Họ và tên

Lê TrườngBB

Email

letruong8evt@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-15 2:01:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500