Tên đăng nhập

minh2409

Họ và tên

minh2409

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-18 15:03:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500