#215. PRIMES - Đếm số nguyên tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên A, B và một chữ số D . Hãy đếm số lượng số nguyên tố trong đoạn [A, B] và có chứa chữ số D .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa ba số nguyên A, B, D\ (1≤A≤B≤4×10^6,B≤A+2×10^6, D∈\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số duy nhất là đáp án bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
10 15 3
Dữ liệu ra:
1