#10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó)

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 250 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Khuyết danh

Đề bài

Bạn Tèo là một học sinh lớp 8 , cô dạy Toán bạn Tèo cho bạn một bài Toán và yêu cầu bạn Tèo phải giải quyết bài toán đó.

Yêu cầu: Cho một số nguyên dương N\ (N\le 10^{18}) , hãy tìm tất cả các ước nguyên tố của số nguyên dương N .

Vì số nguyên dương N cô cho rất lớn, nên bạn Tèo đã qua nhờ bạn Tùng là một học sinh chuyên Tin viết chương trình giúp bạn ấy tìm số ước nguyên tố của số N đó. Hãy giúp bạn Tùng giải quyết bài toán đó nhé!

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên là đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

72072

Dữ liệu ra:

5