Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
test1.in test1.out
test2.in test2.out
test3.in test3.out
test4.in test4.out
test5.in test5.out
test6.in test6.out
test7.in test7.out
test8.in test8.out
test9.in test9.out
test10.in test10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 K
test1.in 4 B
test1.out 1 B
test10.in 16 B
test10.out 1 B
test2.in 3 B
test2.out 1 B
test3.in 7 B
test3.out 1 B
test4.in 12 B
test4.out 1 B
test5.in 11 B
test5.out 1 B
test6.in 12 B
test6.out 2 B
test7.in 11 B
test7.out 1 B
test8.in 17 B
test8.out 1 B
test9.in 18 B
test9.out 1 B