Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 3 66.67%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 5 7 71.43%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 2 7 28.57%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 5 11 45.45%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 5 72 6.94%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 9 33.33%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 4 9 44.44%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 3 6 50.00%