Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10018 SPIDERCANDY 6 19 31.58%
10028 DDD - Đếm đường đi 10 22 45.45%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 3 5 60.00%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 6 10 60.00%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 4 10 40.00%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 11 38 28.95%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 8 110 7.27%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 5 11 45.45%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 8 16 50.00%
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 15 44 34.09%
10080 LOVELYHUG 2 3 66.67%